*/?>

Zoek in onze webshop

Leveringvoorwaarden Tekst

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN:

Artikel 1:

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 5 dagen te herroepen.

Artikel 2:

De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, franco huis, inclusief transportverzekering en inclusief verpakking, doch exclusief eventuele licentiekosten, belastingen en rechten, welke voor de aflevering van een order van kracht mochten worden. Wij houden ons tevens het recht voor, de gevolgen van eventuele binnenlandse of buitenlandse monetaire maatregelen door te berekenen.

Artikel 3:

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente alsmede de incassokosten welke gefixeerd worden op 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 70,-

Artikel 4:

Het eigendom van de door ons geleverde of te leveren goederen gaat niet eerder op de koper over dan na volledige betaling daarvan; acceptatie van een wissel of een ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling.

In geval van niet betaling door de koper van een opeisbaar bedrag, in geval van overlijden van de koper, als ook wanneer hij

  • In staat van faillissement wordt verklaard of
  • Surseance van betaling aanvraagt, wanneer hij
  • Een rechtspersoon of vennootschap onder firma zijnde, wordt ontbonden, wanneer hij
  • De exploitatie van zijn bedrijf staakt, of wanneer
  • Beslag op de door ons geleverde, doch nog niet ( geheel ) betaalde goederen of
  • Een deel daarvan wordt gelegd

Zijn wij gerechtigd de order te annuleren, het mogelijk geleverde doch nog niet betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventuele reeds aan ons betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

Wanneer zich een van de omstandigheden voordoet, als in vorige zin genoemd, is elke vordering welke wij jegens de koper hebben, ineens en dadelijk opeisbaar, terwijl voorts wanneer en zodra zich een van de omstandigheden voordoet als in de vorige zin gemeld onder a), b), c), d), e), f) de koper gehouden is ons daarvan onverwijld schriftelijk te verwittigen alsook al naar gelang van het zich voordoende geval de curator, de bewindvoerder, de liquidadeur of de beslaglegger onverwijld op het bestaan van de onderhavige tussen ons en de koper overeengekomen en dus Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en op de daaruit voortvloeiende rechten te wijzen.

Artikel 5:

De door ons geleverde artikelen worden gegarandeerd in die zin, dat wij ons verplichten de goederen, welke aantoonbare gebreken vertonen te vergoeden dan wel te replaceren, mits zij binnen 10 dagen franco aan ons worden geretourneerd, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de koper. Mocht tijdens het gebruik van met name machines blijken, dat de werking niet aan eisen voldoet, als gevolg van foutieve constructie dan wel andere oorzaken buiten de schuld van de koper, dan wordt het betreffende product gratis door ons vervangen dan wel gerepareerd, mits een desbetreffende aangifte door de koper wordt gedaan binnen 6 maanden na datum van aankoop en een volledig ingevulde garantiekaart kan worden overlegd.

Artikel 6:

Fons Meeder B.V. is louter aansprakelijk voor de schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Fons Meeder B.V., voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Fons Meeder B.V. sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit.

Artikel 7:

Indien geen bijzondere overeenkomst is gemaakt vindt transport met een door ons te bepalen vervoermiddel plaats.

Artikel 8:

Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is kunnen wij ter onzer keuze dat gedeelte reeds leveren, of wachten totdat al het bestelde gereed is. In het eerste geval moeten onze facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, overeenkomstig onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden voldaan.

Artikel 9:

Indien het orderbedrag exclusief B.T.W. lager is dan € 230,00 dan kan een bedrag voor behandelings- en/of vrachtkosten aan de koper worden doorberekend.

Artikel 10:

Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleuren e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen zijn, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

Artikel 11:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede diensten van Fons Meeder B.V. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze expliciet door een aparte schriftelijke verklaring van Fons Meeder B.V. zijn bevestigd. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Fons Meeder B.V. heeft gekocht wordt geacht bij eventuele daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden accoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd.

Artikel 12:

Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door ons te maken om tot invordering van enig door de koper aan ons verschuldigd bedrag te geraken, komen ten laste van de nalatige koper.

Artikel 13:

Alle geschillen, welke tussen partijen mochten rijzen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, voorzover de wettelijke bepalingen dit toelaten, onverminderd onze bevoegdheid een door ons tegen de koper in te stellen rechtsvordering te brengen voor de, naar de regelen van absolute competentie, bevoegde rechter van de woonplaats van de koper. Op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Fons Meeder B.V. logo
Fons Meeder B.V.
Copyright Fons Meeder 1979 - 2022 Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Sitemap

Siteindex

Designpro.nl - Z-IM.nl